Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky pro nákup zboží (dále jen „OP“) tvoří součást smluvního ujednání mezi společností Tomáš Bureš IČ: 61867951 (dále jen „prodávající“) a zákazníky nakupujícími zboží (dále jen „kupující“). Toto smluvní ujednání tvoří kupní smlouvu mezi prodávajícím na straně jedné a jednotlivými kupujícími na straně druhé;

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel/ právnická osoba. Tato kupní smlouva se v  OP označuje jako „smlouva“

Prodávající/ dodavatel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující a prodávající se společně označují též jako „smluvní strany“ či pouze „strany“. 

2. OP se týkají zboží prodávaného prodávajícím (zejména ID silikonových náramků), a to zejména prostřednictvím internetového obchodu (aplikace) provozovaného na doméně www.angelrings.cz (dále jen „internetové stránky“), ale taktéž zboží objednaného kupujícím jinými prostředky (tj. nejenom prostřednictvím internetového obchodu, ale i poštou, telefonicky, elektronickou poštou či jakkoli jinak) – pokud ovšem nemá při smlouvě sjednané jinými prostředky dojít k plnění na území Slovenské republiky (kdy se použijí „Všeobecné obchodné podmienky pre nákup tovaru“) nebo pokud strany výslovně použití těchto OP nevyloučily. Při uzavírání smlouvy je kupující povinen vymezit objednávané zboží dostatečně přesně, srozumitelně a určitě a zadat pravdivě a co nejúplněji potřebné kontaktní a doručovací údaje. Kupující určuje zboží ke koupi zpravidla ze zboží nabízeného v internetovém obchodě, katalogu prodávajícího, či na základě individuálního sdělení prodávajícího; tato nabídka je však pouze výzvou ke kontraktaci a nezaručuje dostupnost nabízeného zboží. Smlouva je uzavřena teprve potvrzením (akceptací) objednávky prodávajícím; k potvrzení objednávky může výjimečně dojít i konkludentně (dodáním objednaného zboží), u spotřebitelů však musí dojít vždy k potvrzení objednávky.

3. Tyto OP též:

a) informují kupující – osoby, jež nejednají při uzavírání nebo plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (v těchto OP označovány jako „spotřebitelé“) o jejich právech vyplývajících ze smlouvy a z právních předpisů na ochranu spotřebitele;

b) obsahují souhlas kupujících – fyzických osob (dále též „subjekty údajů“) ke zpracování osobních údajů prodávajícím a informují subjekty údajů o tom na jaké období, pro jaký účel a k jakým osobním údajům je souhlas dáván.

Předmět smlouvy

4. Prodávající se smlouvou zavazuje předat kupujícímu zboží a převést na kupujícího vlastnické právo k zboží a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu a převzít zboží.

5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny, vč. daně z přidané hodnoty a včetně přepravních nákladů a poštovného, je-li povinen je hradit.

6. Prodávající upraví na přání kupujícího zboží individuálně podle jeho objednávky (gravírováním, laiserem) – v takovém případě má smlouva povahu smlouvy o dílo; to není na újmu platnosti ostatních ustanovení těchto OP s tím, že cena za provedení díla bude zahrnuta v kupní ceně. Kupující je odpovědný za to, že úpravou zboží podle jeho objednávky nebudou porušena práva třetích osob. Prodávající je oprávněn požadovat prokázání oprávněnosti užití zvoleného motivu pro gravírování (např. ochranné známky); v případě, že oprávněnost užití nebude prokázána, je prodávající oprávněn dodat zboží bez úpravy za standardní kupní cenu, nebo výrobu úplně odmítnout.

Kupní cena

7. Není-li dále stanoveno jinak, je kupní cena splatná při převzetí zboží; prodávající zásadně vyžaduje zaplacení zálohy předem, a to ve výši kupní ceny a přepravních nákladů vše včetně příslušného DPH, a kupující je povinen na výzvu prodávajícího zálohu zaplatit ve lhůtě stanovené ve výzvě. V případě většího rozsahu či opakovaného objednávání zboží, můžou strany rámcovou smlouvou domluvit podmínky objednávání zboží a následné splatnosti kupní ceny – v tomto případě jde o individuální dohodu mezi  kupujícím a prodávajícím.

8. Kupní cenu lze platit podle volby kupujícího některým z těchto prostředků:

a) v hotovosti při převzetí zboží u prodávajícího;

b) u provozovatele poštovní či zásilkové služby při doručení zboží na dobírku;

c) převodem na bankovní účet prodávajícího (kupní cena se považuje u bankovního převodu za řádně zaplacenou pouze v případě, že kupující platbu označí vygenerovaným variabilním symbolem,či jiným identifikačním číslem  a platba bude připsána na bankovní účet prodávajícího);

d) platba platební kartou prostřednictvím aplikace v internetovém obchodě;

e) platba jinými elektronickými prostředky umožňujícími provedení platby na dálku, jsou-li na internetových stránkách dostupné.

Platba dle písm. a) a b) (hotovost a dobírka) není možná v případě individuální úpravy zboží podle přání kupujícího, kdy se vyžaduje zálohová platba ve výši kupní ceny před provedením úpravy zboží.

9. V případě prodlení s platbou kupní ceny se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky denně; nárok na úrok z prodlení a náhradu škody v plné výši vedle smluvní pokuty tím není dotčen.

10. Prodávající vystavuje daňový doklad zpravidla písemně a doručuje jej kupujícímu zpravidla společně s dodávaným zbožím, prodávající je však dle své volby oprávněn k vystavení daňového dokladu též v elektronické podobě a k jeho doručení na adresu elektronické pošty zadanou kupujícím jako kontaktní. Kupující souhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě, pokud je zaručena věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu daňového dokladu elektronickou výměnou informací.

11. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn jakoukoli svou pohledávku za kupujícím postoupit třetí osobě.

Dodací podmínky

12. Zboží je expedováno, resp. připraveno pro kupujícího zpravidla:

a) v případě zboží na skladě do max 5 pracovních dnů od objednávky

b) v případě, že zboží na skladě není, kontaktuje zpravidla prodávající kupujícího za účelem sjednání termínu dodání, nevyplývá-li termín dodání z informací poskytnutých při nabídce zboží, např. internetových stránkách

c) v případě zboží individuálně upraveného podle přání kupujícího přiměřeně rozsahu objednávky a způsobu úpravy zboží (gravírování), tj. v případě zboží na skladě nejvýše do 5 pracovních dnů od zadání objednávky (osobní odběr, platební karta nebo při platbě převodem) , příp. vyrobení zkušebního výrobku kupujícímu; v případě zboží, jež není na skladě, se lhůta prodlužuje o nutnou dobu k dodání zboží výrobcem prodávajícímu obdobně dle písm. b).

13. V případě odesílání zboží kupujícímu má kupující zpravidla možnost volby mezi několika prostředky dodání zboží, které si vybere při objednávce zboží. Při objednávce zboží jsou rovněž uvedeny ceny za doručování a předpokládaná doba dodání zboží, za kterou však odpovídá přepravce, nikoli prodávající. Přepravní náklady a poštovné hradí kupující.

Spotřebitelská záruka

14. Prodávající poskytuje na své zboží záruku spotřebitelům (tj. osobám, jež nejednají při uzavírání nebo plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti – viz bod 3. OP), a to v trvání 24 měsíců od převzetí zboží spotřebitelem. Jako záruční list slouží spotřebiteli vystavený daňový doklad o zakoupeném zboží.

15.Vyskytnou-li se v době trvání záruky na zboží vady, je spotřebitel oprávněn uplatnit u prodávajícího nárok na bezplatné odstranění vady. Místo odstranění vady může prodávající poskytnout spotřebiteli náhradní zboží. Není-li možné vadu odstranit ani dodat náhradní zboží, může spotřebitel žádat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy v rozsahu vadného plnění odstoupit.

16. Záruka se nevztahuje na vady způsobené násilným působením na zboží (trhání, stříhání,působením nepřiměřené teploty  apod., není-li zboží pro takové použití určeno), nepostupováním podle návodu, opotřebením zboží způsobeným jeho obvyklým užíváním, neodbornými zásahy do zboží a vlastními úpravami zboží. Záruka se dále nevztahuje na již použité zboží, jedná-li se o zboží jednorázové. U zlevněného zboží se záruka nevztahuje na vady, pro něž bylo zboží zlevněno.

17. Nároky plynoucí ze záruky uplatňuje spotřebitel reklamací u prodávajícího, v jakékoli jeho provozovně v České republice nebo v jeho sídle, zpravidla písemně. Při reklamaci je spotřebitel povinen předložit daňový doklad či jinak spolehlivě prokázat koupi zboží (dodacím listem apod.) a popsat v čem vady shledává či jak se projevují.

18. Po podání reklamace prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel své právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Prodávající dále spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání a v případě zamítnutí reklamace odůvodnění zamítnutí. Uplatnil-li spotřebitel reklamaci osobně, je povinen si zboží vyzvednout; po uplynutí jednoho měsíce od oznámení o vyřízení reklamace. V případě, že reklamované zboží nebude do tohoto data vyzvednuto je spotřebitel povinen platit skladné ve výši 20,- Kč týdně, splatné měsíčně zpětně.

19. Vzhledem k tomu, že posouzení reklamace u prodávaného zboží, jímž jsou zejména ID silikonové náramky, si zpravidla vyžaduje testování vzorku zboží a reklamaci tudíž zpravidla nelze vyřídit ihned, rozhodne prodávající o reklamaci do tří pracovních dnů od ukončení testování vzorku zboží. Prodávající vyřídí reklamaci a odstraní vady zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a v téže lhůtě rovněž informuje spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace (nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě); neodstraní-li prodávající odstranitelné vady zboží v této lhůtě, má se za to, že vadu nelze odstranit. Ukáže-li se reklamace jako nedůvodná či neoprávněná, má prodávající nárok na náhradu nákladů skutečně vynaložených na testování zboží, splatnou do 30 dnů ode dne vyčíslení těchto nákladů (zpravidla v oznámení o zamítnutí reklamace).

Odstoupení spotřebitele od smlouvy, vrácení a výměna zboží

20. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez jakéhokoli důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Spotřebitel však nemůže tímto způsobem odstoupit od smlouvy v případě, že došlo k individuální úpravě zboží podle přání spotřebitele (gravírování laiserem).

21. V případě odstoupení spotřebitele od smlouvy má spotřebitel nárok na vrácení kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne odstoupení spotřebitele od smlouvy a prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (zejména poštovného za dodání zboží, pokud je hradil), které je oprávněn započíst do pohledávky spotřebitele na vrácení kupní ceny. Prodávající je oprávněn odepřít plnění (vrácení kupní ceny) do doby, než spotřebitel splní svojí povinnost vrátit převzaté zboží.

22. Spotřebitel je v oznámení o odstoupení povinen identifikovat smlouvu, zejména uvést své jméno a příjmení, číslo objednávky a datum nákupu a je dále povinen sdělit prodávajícímu číslo bankovního účtu nebo adresu určenou k zaslání vrácené kupní ceny. Spotřebitel je rovněž povinen vrátit převzaté zboží prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů od odstoupení, a to vcelku (musí být vráceno veškeré převzaté zboží), zpravidla v původním obalu.

23. Místo odstoupení od smlouvy je spotřebitel oprávněn požádat prodávajícího o výměnu koupeného zboží a prodávající je povinen takové žádosti vyhovět, bude-li vyměňované zboží vráceno vcelku a nepoškozeno a případný cenový rozdíl doplacen; to neplatí v případě individuálně upravovaného zboží. Bude-li nově dodávané zboží levnější než vyměňované zboží, vyplatí rozdíl prodávající.

Vady zboží

24. Vyskytnou-li se na zboží vady, je kupující povinen je prodávajícímu písemně vytknout. Za vady se nepovažují drobné odchylky barevného odstínu či rozměru (± 5 mm); prodávající zvlášť upozorňuje na to, že při přetisku zboží v propagačních materiálech a zejména při jeho zobrazení na obrazovce počítače se můžou vyskytnout odchylky od skutečné barvy zboží. Za vady se rovněž nepovažuje stav, kdy kupující schválí případný vzorek  či korekturu, pokud bude zboží odpovídat takto schválenému vzorku.

25. Při uplatnění nároků z vad zboží je kupující povinen předložit daňový doklad či jinak spolehlivě prokázat koupi zboží (dodacím listem apod.).

Souhlas se zpracováním osobních údajů

26. Subjekt údajů poskytuje prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Subjekt údajů souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém své osobní údaje sám poskytne (zpravidla jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, poštovní adresa, telefon, datum narození, příp. identifikační číslo a daňové identifikační číslo). Tyto údaje je prodávající oprávněn zpracovávat za účelem nabízení obchodu a služeb po dobu pěti let ode dne vyjádření souhlasu s těmito OP; každá objednávka či každá změna (aktualizace) registrace obnovuje tuto lhůtu od počátku. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa subjektu údajů lze předat jinému správci údajů, pouze však za účelem nabízení obchodu a služeb, nevysloví-li s tímto postupem subjekt údajů nesouhlas.

27. Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů a právo žádat prodávajícího o vysvětlení a odstranění závadného stavu (zejm. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů) v případě, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou osobního a soukromého života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem. Subjekt údajů se může se svým podnětem obracet přímo na prodávajícího a v případě, že prodávající nevyhoví jeho žádosti dle předchozí věty, na orgán veřejného dozoru (Úřad pro ochranu osobních údajů). Vznikne-li při zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, má subjekt údajů právo uplatňovat nárok podle § 13 občanského zákoníku.

28. Subjekt údajů souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího; je oprávněn kdykoli odmítnout souhlas s využitím svého elektronického kontaktu při zasílání obchodních sdělení prodávajícího.

Společná ustanovení

29. Smlouva se řídí právem České republiky s vyloučením ustanovení norem kolizních, jakož i s vyloučením použití ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží sjednané ve Vídni dne 11. dubna 1980.

30. Závazek stran ze smlouvy se bez ohledu na povahu stran řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník; to není na újmu ustanovením OP a zákona o ochraně spotřebitele.

31. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci; je-li stranou smlouvy spotřebitel, mají obě strany (prodávající i spotřebitel) právo obrátit se v případě sporu na obecný soud, místně příslušný dle sídla prodávajícího, nebo na uvedený rozhodčí soud, a to dle své volby.

32. Ukáže-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, zavazují se strany takové ustanovení nahradit ustanovením jiným, jež by co nejlépe odpovídalo účelu a smyslu neúčinného či neplatného ustanovení.

33. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost prodávajícího za škodu způsobenou kupujícímu při plnění této smlouvy či v souvislosti s ní, včetně škody způsobené vadou zboží, je omezena na 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).

Ustanovení závěrečná a přechodná

34. Tyto OP se zveřejňují na internetových stránkách. Originál OP je uložen v sídle prodávajícího. Prodávající je povinen umožnit kupujícímu nahlédnout do originálu OP a pořídit si na jeho vlastní náklad jejich opis. Na žádost podanou elektronickou poštou na elektronickou adresu prodávajícího zašle prodávající opis OP kupujícímu v elektronické podobě.

35. Prodávající je oprávněn OP změnit; změna OP se nedotkne již uzavřených smluv.

36. Kupující je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální až do splnění všech svých povinností vyplývajících ze smlouvy.

37. Odlišují-li se ustanovení individuálně sjednaného smluvního ujednání stran od OP, mají taková ustanovení před ustanoveními OP aplikační přednost.

Účinnost

38. Tyto OP nabývají účinnosti dnem zveřejnění a vztahují se na smlouvy uzavřené v době jejich účinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy (potvrzením objednávky na internetu) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem (jež jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.angelrings.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím) a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující před vlastním uskutečněním objednávky dostatečným způsobem upozorněn. Obchodní a reklamační podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

 

V Praze dne 10.1.2013